• Norwegian

Kemiitti 810 er et systemkonsept som er utviklet for underjordsbryting, tunnellading og strossing. Kemiitti 810 består av et pumpbart emulsjonssprengstoff,­ teknologi med ladeprosessen, samt organisering og tilrettelegging for en effektiv bruk.

K810-emulsjonssprengstoffet produseres med K810-ladningsutstyret på arbeids­ plassen. Først når det pumpes inn i hullet, blir det sprengstoff. K810-matrisen sensiteres ved hjelp av en kjemisk løsning. Automatisert prosesstyring sikrer riktig og dokumenterbar mengde i alle hull. K810 har utmerket vannbestandighet, og egner seg til horisontale, oppad- og nedadrettede borehull.

FORDELER MED KEMIITTI 810

  • Alle hull lades med ett sprengstoff.
  • Bare en liten mengde av produktet løses i vann, og mengden kan påvirkes ved at man optimerer ladearbeidet. Dessuten blir det mindre emballasjeavfall på arbeidsplassene.
  • Forårsaker ingen støveksplosjoner. Ved transport og lagring klassifiseres matrisen som oksiderende stoff.
  • Transport- og lagringsbehov for produkter i farlighetsklasse 1.1 blir betydelig redusert.

SITE MANAGER SERVICE tilhører systemkonseptet Kemiitti 810 og er således en del av ladesystemet Kemiitti 810. Site Manager har teknisk utdanning, praktisk erfaring og kan fungere som ansvarlige leder i henhold til sprengstofforskriften. Site Manager deltar i etablering på anleggstedet, myndighetskontakt og utdanning av operatørene. De følger opp utstyret i anleggsperioden og foretar forebyggende vedlikehold samt reparasjoner dersom noe skulle oppstå.